Little Things

ปัจจุบันมนุษย์มักคิดว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุด จนทำลายธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นความสุขส่วนตน คงดีถ้ามีสิ่งที่คอยย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าเราเองก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าใครๆ

7-web

Comment

One response to “Little Things”

  1. น่ารักมากๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *