Wait

บนเนินเขาสูงมีปราสาทอยู่หลังหนึ่ง ถูกพันล้อมรอบไปด้วยเขาวงกตและเถาวัลย์ที่อันตราย จากเวทย์มนต์ของแม่มด ซึ่งในปราสาทหลังนี้มีเจ้าหญิงอยู่องค์หนึ่ง กำลังนิทราอยู่ เพราะถูกเวทย์มนต์ของแม่มดทำให้หลับใหล และเจ้าหญิงจะฟื้นจากนิทราได้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าชายมาจุมพิษเพื่อถอนคำสาปของแม่มด

13-web

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *