Tag: โรจนธรรม อนัตตสกุล

สวนขวด แห่งความฝัน

สวนขวดแก้ว แห่งนี้เต็มไปด้วยพืชพันธ์น้อยใหญ่ เปรียบเหมือนป่าในจินตนาการ ยามใกล้พลบคล่ำ อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่อยุ่ของเหล่าสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย ได้อยุ่กันอย่างมีความสุข..

21-web