Tag: Art78kugar

ปลดทุกข์ แต่สุขที่ได้เขียน

เมื่อเข้าห้องน้ำสัมภาระกระเป๋าติดกายแขวนที่แบบไม่ห่างกาย มองเห็นอยู่ตรงหน้า หยิบสมุดเล่มเล็กในกระเป๋า+Lamy
เท่านี้ก็สุขลืมเลยว่ามาปลดทุกข์

Art78kugar

ระหว่างรอ

“พัก ของว่าง”
ช่วงพักอบรม ตาสว่างเมื่อจับ Lamy และระบายสีน้ำ

Art78kugar-1

“นั่งรอก่อนเข้าทำงาน..ตอนเช้า”
นั่งรอเวลาขึ้นตึกเห็นมุมน่าจะเขียนได้ ก่อนทำงาน
Art78kugar-2