Journal Sketch จากเส้นหมึกและสีไม้ #1

รูปชุดนี้มาจากสมุด Sketch ที่พกไปจดเวลาไปนอกสถานที่เวลาขี้เกียจแบกเล่มใหญ่ ๆ ไปครับ ใช้ปากกา LAMY หมึกดำของ Parker ซึ่งมันไม่กันน้ำ จึงใช้สีไม้ในการระบายครับ…

IMG_6811

IMG_6812

IMG_6813

IMG_6814

IMG_6815

IMG_6816

IMG_6817

IMG_6819

Comment

ภาคภูมิ มารีพิทักษ์

ภาคภูมิ มารีพิทักษ์

ผู้ชายไร้กระบวนท่า ผู้นิยมบันทึกความทรงจำเป็นภาพบนวัสดุตามแต่จะหาได้ใกล้มือ

2 responses to “Journal Sketch จากเส้นหมึกและสีไม้ #1”

  1. Indulas Kan says:

    อาห์ งดงามครับ

  2. ยอดเยี่ยมครับ ติดตามตลอดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *